ทดสอบ มอก.213-2552 (คอนกรีตผสมเสร็จ)

CPC ยื่นขอ มอก.213-2552 (คอนกรีตผสมเสร็จ) เพื่อคงความเป็นมาตรฐานในผลิตภัณฑ์ของ CPC พร้อมการทดสอบดังต่อไปนี้