มอก.128-2549 (ท่อระบายน้ำ)

บริษัท ซี.พี.ซี.คอนกรีตอัดแรง จำกัด ดำเนินกิจการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ คอนกรีตหลากหลายประเภทเพื่อให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ในทุกด้านจึงได้เข้ามา ดำเนินการผลิต ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ และบ่อพัก ด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับของตลาด CPC ได้ยื่นขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากกระทรวงอุตสาหกรรม ดังมีรายละเอียดการทดสอบดังนี้

1. ปูนซีเมนต์

ปูนซีเมนต์ที่ใช้ในการผลิตเป็นของบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงใช้สัญลักษณ์รูปนกอินทรี ในผลิตภัณฑ์คอนกรีตทุกชนิดของ CPC เลือกใช้ปูนซีเมนต์ของนครหลวงแห่งเดียวทำให้สามารถควบคุมคุณภาพของปูนซีเมนต์ได้

2. หิน

หินที่ใช้ในการผลิตผ่านการทดสอบในด้านขนาด ความสะอาด และความแข็งแกร่ง ปราศจากสิ่งเจือปนไม่มีการผุกร่อนของเนื้อหิน

3. ทราย

ทรายที่ใช้ในการผลิตเป็นทรายแม่น้ำจากจังหวัดกำแพงเพชรผ่านการทดสอบในด้าน ความสะอาด และปริมาณฝุ่นในเม็ดทรายโดยมีปริมาณไม่เกิน 3 มม. ทดสอบด้วยวิธีการตกตะกอน

4. น้ำ

น้ำที่ใช้ในการผลิตผ่านการทดสอบในด้านความใส สะอาด ปริมาณสิ่งเจือปน และเศษวัสดุที่อาจทำให้เป็นผลเสียต่อผลิตภัณฑ์

5. เหล็ก

เหล็กที่ใช้ในการผลิตแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เหล็กเสริมตามยาว และเหล็กเสริมตามขวาง ผ่านการทดสอบในด้านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ความยาว การทาบเชื่อม(ไม่น้อยกว่า 5 ซม.) เส้นผ่านศูนย์กลางวง

6. การประกอบโครงเหล็ก

โครงเหล็กที่ใช้ในการผลิตนอกจากคำนึงถึงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแล้ว ได้ตรวจสอบถึงจำนวนเส้นในการเสริมเหล็กตามยาว-ตามขวาง จำนวนวง ระยะเรียง ระยะทาบเชื่อม ทางโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง CPC ได้ใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้าทำให้รอยเชื่อมยึดติดแน่มีความเรียบร้อยของชิ้นงาน

7. การผสมคอนกรีต

เมื่อวัตถุดิบในการผลิตเตรียมพร้อมแล้วจึงทำการอัดขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรกดแท่ง คอนกรีต พร้อมทั้งทดสอบความต้านทานแรงอัดของแท่งคอนกรีตที่อายุ 28 วัน ตาม มอก.128-2528