CPC เพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้า

CPC พร้อมให้บริการรถโม่คอนกรีตผสมเสร็จเพิ่มเติมอีก 10 คัน เพื่อขยายงานและเพิ่มศักยภาพในการขนส่งสินค้า