CPC เพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้า

CPC จัดซื้อรถโม่คอนกรีตเพิ่มเติมอีก 2 คัน เพื่อขยายงานและเพิ่มศักยภาพในการขนส่งสินค้าด้วยรถโม่คอนกรีตผสมเสร็จขนาดบรรทุก 7 คิว พร้อมบริการลูกค้าทุกท่าน