CONCRET PUMP TRUCK

สำหรับงานคอนกรีตที่ต้องการเทคอนกรีตให้เสร็จภายในเวลาอันรวดเร็ว งานอาคารสูง และงานเทในพื้นที่ขนาดใหญ่ควรเลือกใช้รถปั๊มคอนกรีตเพื่อลดเวลาและแรงงานในการก่อสร้าง

PRESTRESS SOLID FLOOR PLANK